AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Mögelsaneringar

Mikrobiell påväxt

Inomhus kan förekomsten av mikrobiella produkter skapa hälsoproblem för dem som vistas där. Därför är det inte acceptabelt med påväxt och höga partikelhalter av ex mögel i vistelsemiljön. När så har skett kan man konstatera att något oförutsett har inträffat. Det kan röra sig om en vattenläcka eller något fel i byggnadskonstruktionen. Om man har tur kanske man upptäcker en vattenläcka innan någon mikroorganism hunnit etablera sig. Men man skall komma ihåg att mögel kan tillväxa på ett dygn.

En byggnad kan vara behäftad med fel i konstruktionen redan från början. Fel kan också uppstå i äldre byggnader om man utfört en ombyggnad på ett felaktigt sätt. I dessa situationer är mindre vatten inblandat och därför kan det ta lång tid innan skadan upptäcks. Mikroorganismerna finns vilande på plats som en bakgrund. Det går aldrig att avdöda en mögelspor men genom att hålla inomhusklimatet torrt kan man undvika sporgrodd. Det är alltid fukten som är den avgörande faktorn när tillväxt skett. Efter en längre tids uppfuktning av materialet kan rötsvampen etablera sig. Beroende på vilket typ av rötsvamp som har tillväxt kan byggnadsmaterialet brytas ned helt på mycket kort tid. Vid åtgärder mot skador inomhus är det mycket viktigt att ta reda varför fukt förekommit. Ofta måste man riva en del av konstruktionen. Ibland måste man även behandla med en fungicid. Mögel skall behandlas med ett medel som inte tränger in i material utan stannar på ytan. Preparat baserat på bensalkoniumklorid är ett lämpligt medel att ta till. Fungicider är inte giftiga men vid rätt koncentration skapar de en olämplig miljö för tillväxt. Därför är det mycket viktigt att följa doseringsanvisningen. Vid för låg koncentration kan medlet bli näring vilket kan bidra till ökad tillväxt.

Mögel: I åtgärdspaketen för att dessa skador har vår Benac sin givna plats.

(Impregnum)